Distances līgums

1. Vispārīgie Noteikumi

1.1. Šis distances līgums (turpmāk – Līgums) regulē attiecības starp SIA “AUTORIEPAS”, reģistrācijas numurs 40103188846, juridiskā adrese: Tērvetes iela 9A, Jūrmala, LV-2010. Vietne- salienasriepas.lv (turpmāk – Pārdevējs) un personām, kas izmanto Vietnes pakalpojumus (turpmāk – Pircēji).

1.2. Izmantojot Vietnes pakalpojumus, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un piekrīt tam.

2. Preču Pasūtīšana un Piegāde

2.1. Lietotāji var pasūtīt/apmaksāt preces/pakalpojumus, izmantojot Vietni. Pircējs preces/pakalpojumus var saņemt Pārdevēja veikalā Meistaru ielā 9, Piņķi, LV-2107.

2.2. Piegāde uz Pārdevēja veikalu - bezmaksas.

2.3. Preces/pakalpojuma saņemšana veikalā ir iespējama tajā pašā dienā pēc apmaksas saņemšanas, apstiprinājuma nosūtīšanas Klientam un laika saskaņošanas ar Pārdevēju.

3. Apmaksa

3.1. Pircējs var apmaksāt preces/pakalpojumus:

  • maksājot uz vietas, saņemot preci/pakalpojumu.

  • Vietnē ar bankas maksājumu karti.

Klientam ir jāveic apmaksa Pārdevējam 2 (divu) darba dienu laikā (rezervācija Vietnē ir spēkā divas darbadienas)

4. Atgriešanas un Atmaksas Politika

4.1. Gadījumos, kad Klients saņemot Preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās Preces vai Preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

4.2. Preču apmaiņa, atgriešana un labojumi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr. 255 “Par distances līgumu”.

4.3. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz info@salienasriepas.lv

Atteikuma pieteikumu var aizpildīt šeit: https://salienasriepas.lv/index.php?route=account/return/add

4.3. Prece jāatgriež tās oriģināliepakojumā un pilnā komplektācijā.

4.4. Preces var samainīt pret citām Precēm, ja Precei ir saglabāts ārējais izskats, patēriņa īpašības, tās oriģinālais iesaiņojums un marķējums, tās netika lietotas un / vai tika sabojātas un / vai tās nav zaudējušas savu izskatu

4.5. Klienta pienākums ir divu darbadienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Atgriežamās preces Pircējam jānogādā pēc adreses: Meistaru iela 9, Piņķi, LV-2107 un tām ir jābūt pilnā komplektācijā.

4.6. Naudas atmaksa tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu. Pārdevējs par preci samaksāto naudas summu atgriež 14 darbadienu laikā no Preces atgriešanas brīža. Pārdevējs patur savas tiesības neatmaksāt Preces un pakalpojuma samaksu tikmēr, kamēr Klients nebūs preci atgriezis.

4.7. Pārdevējs patur tiesības Klientam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts Preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

5. Autortiesības un Intelektuālais Īpašums

5.1. Veikala mājaslapā esošais saturs, ieskaitot tekstus, grafikas, logotipus, attēlus, ir Veikala īpašums un aizsargāts ar autortiesībām.

6. Atbildība

6.1. Veikals neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas radies dēļ Lietotāja darbībām, kas ir pretrunā ar šiem Noteikumiem.

6.2. Veikals neuzņemas atbildību par traucējumiem Veikala darbībā, kas radušies ārpus Veikala kontroles (force majeure).

7. Strīdu risināšanas noteikumi

7.1. Visus strīdus, kas radušies starp Klientu un Pārdevēju, vai kas radušies saistībā ar Preču/pakalpojumu pirkumiem, Puses cenšas risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

7.2. Ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risina LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

7.3. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski salienasriepas.lv saziņas formā pēc adreses https://salienasriepas.lv/index.php?route=information/contact,

Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienās, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

8. Noteikumu Maiņa

8.1. Veikals patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos Noteikumus, ievietojot izmaiņas Vietnē.